Harmonogram rekrutacji

L.p. Terminy Rodzaj zadania
Nabór właściwy
1. od 3 marca (poniedziałek) do 14 marca (piątek) Składanie zgłoszeń do szkół podstawowych obwodowych osobiście przez rodziców (obowiązuje tych kandydatów, którzy zamierzają kontynuować. Do szkoły obwodowej dzieci są przyjmowane z urzędu, tzn. że nie podlegają procesowi rekrutacji.
2. 25 kwietnia (piątek) godz. 12.00 Wywieszenie list uczniów przyjętych do szkół podstawowych z obwodu.
Nabór do szkół spoza obwodu
3. od 3 marca (poniedziałek) do 28 marca (piątek) Składanie do szkół wybranych (spoza obwodu) -wniosek oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów naboru do klas pierwszych przez rodziców (osobiście).
4. 4 kwietnia (piątek) godz.12.00 Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
5. od 4 kwietnia (piątek) do 10 kwietnia (czwartek) Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Brak pisemnego potwierdzenia przez rodzica/opiekuna prawnego jest jednoznaczny z rezygnacją rodzica w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
6. 25 kwietnia (piątek) godz. 12.00 Wywieszenie list uczniów przyjętych  i nieprzyjętych oraz najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły spoza obwodu.
7. do 29 sierpnia (piątek) Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.
Procedura odwoławcza
8. 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do szkoły Możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
9. do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia przez komisję rekrutacyjną.
10. do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia Możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego                 w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
11. 7 dni od terminu otrzymania  odwołania Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
12. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.  Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.