Pedagog/Psycholog

ZAKRES POMOCY UDZIELANEJ  ZE STRONY PEDADOGA  I  PSYCHOLOGA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 w POZNANIU

  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych we współpracy z rodzicami , nauczycielami i uczniami.
  2. Doradztwo w zakresie możliwości diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.
  3. Podejmowanie działań mających na celu rozwiązywanie problemów wychowawczych ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu szkolnym.
  4. Współpraca z rodzicami i nauczycielami w celu wspierania rozwoju dziecka i określania form pomocy w problemach dydaktycznych  i wychowawczych.
  5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogiczno – psychologicznej:

* zajęcia logopedyczne,

* zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

* zajęcia edukacyjno – terapeutyczne,

* prowadzenie terapii indywidualnej i poradnictwa psychologicznego dla uczniów,

*inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

* pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych i osobistych uczniów.

  1. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
  2. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu we współpracy z doradcą zawodowym i wychowawcami klas.

Wniosek należy wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły.

W sprawach pilnych można kontaktować się z pedagogiem i psychologiem w godzinach naszej pracy, z uwzględnieniem prowadzonych przez nas zajęć pomocy psychologiczno – pedagogicznej z dziećmi.

Wykaz instytucji, do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej znajdziecie Państwo tutaj:

Kilka chwil z naszego życia

Skip to content