Pedagog i psycholog

ZAKRES POMOCY UDZIELANEJ  ZE STRONY PEDADOGA  I  PSYCHOLOGA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 w POZNANIU

 

  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych we współpracy z rodzicami , nauczycielami i uczniami.
  2. Doradztwo w zakresie możliwości diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.
  3. Podejmowanie działań mających na celu rozwiązywanie problemów wychowawczych ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu szkolnym.
  4. Współpraca z rodzicami i nauczycielami w celu wspierania rozwoju dziecka i określania form pomocy w problemach dydaktycznych  i wychowawczych.
  5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogiczno – psychologicznej:

* zajęcia logopedyczne,

* zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

* zajęcia edukacyjno – terapeutyczne,

* prowadzenie terapii indywidualnej i poradnictwa psychologicznego dla uczniów,

*inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

* pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych i osobistych uczniów.

  1. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
  2. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu we współpracy z doradcą zawodowym i wychowawcami klas.

 

 PEDAGOG – MGR GRAŻYNA STĘPKA                           PSYCHOLOG – MGR ANETA ZIELONACKA

Poniedziałek               9.00 – 14.30                                Poniedziałek              12.30 – 17.00

Wtorek                       9.00 – 14.30                                   Wtorek                       8.00 – 14.30

Środa                          9.00 – 14.30                                   Środa                          10.00 – 14.30

Czwartek                   11.30 – 16.30                                 Czwartek                   10.30 – 16.30

Piątek                          9.00 – 14.00                                 Piątek                           9.00 – 14.00           

 DYŻUR DLA RODZICÓW:                                              DYŻUR DLA RODZICÓW:

Czwartek                   14.45 – 16.15                                Poniedziałek              16.00 – 17.00

W sprawach pilnych można kontaktować się z pedagogiem i psychologiem w godzinach naszej pracy, z uwzględnieniem prowadzonych przez nas zajęć pomocy psychologiczno – pedagogicznej z dziećmi
.