Regulamin przyznawania „Łokietków”

piątek, 30 października 2015

Regulamin przyznawania „Łokietka Roku”
w Szkole Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

 1. Nagroda „Łokietek Roku” przyznawana jest uczniowi spełniającemu warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
 2. Regulamin przyznawania „Łokietka Roku” przedstawiają wychowawcy uczniom na początku każdego roku szkolnego. Jest on również zawarty w Statucie ZSP1.
 3. Finał działania Kapituły przypada na zakończenie roku szkolnego.
 4. Nagrodami dla wybranego ucznia są dyplom i statuetka ,,Łokietek”.
 5. Celem przyznawania nagrody jest promowanie wśród uczniów aktywnej i twórczej postawy życiowej, dążenie do samodoskonalenia, docenienie indywidualności i ciekawych osobowości wśród uczniów.
 6. Nominowani mogą być uczniowie w kategoriach wiekowych kl. I-III (szczegóły przyznawania w załączniku), IV-VI.
 7. Wybory ucznia (w drodze głosowania) są jawne po uprzednim zaprezentowaniu kapitule nominowanych.
 8. W przypadku braku kandydatów w danym roku nagroda nie zostanie przyznana.
 9. Jeśli kapituła w wyniku weryfikacji wybierze więcej niż jednego ucznia, zostanie wręczone tyleż nagród.
 10. Po wyborze ucznia, kapituła podaje do wiadomości społeczności szkolnej swój wybór z uzasadnieniem.

Warunki do spełnienia przez ucznia ubiegającego się o tytuł
„ Łokietek Roku”.

 1. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły(przygotowuje i bierze udział w imprezach szkolnych, angażuje się w prace społeczne, aktywnie współpracuje z biblioteką, systematycznie i efektywnie pracuje w Samorządzie Uczniowskim i innych organizacjach)
 2. Posiada oryginalne zainteresowania, hobby. Rozwija swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach kół przedmiotowych, wykładach itp.
 3. Bierze udział w konkursach, zawodach, działaniach artystycznych.
 4. Działa jako wolontariusz: pomoc koleżeńska w nauce, opieka nad niepełnosprawnym kolegą, zbiórki na cele charytatywne itp.
 5. Właściwe funkcjonuje w relacjach n-l – uczeń.
  (docenia wkład pracy n-la, nie burzy procesu dydaktycznego, wspiera działania integrujące zespół klasowy, szanuje działania n-la dla dobra uczniów, wyręcza w niektórych czynnościach, przestrzega zasad grzecznościowych).
 6. Zachowuje właściwą postawę funkcjonując w zespole uczniowskim oraz innych społecznościach (nie krytykuje, nie przerywa mówiącemu, nie przezywa, nie skarży bez większego powodu, nie bije się i nie wygłupia, stara się zgodnie współpracować, pomagać, potrafi organizować zabawy, umie przegrywać, nie reaguje żywiołowo na krytykę, sprawiedliwie ocenia kolegów).
 7. Respektuje ogólnie przyjęte normy etyczne. (Nie przejawia agresji wobec innych, stara się reagować na zachowania negatywne (np. kradzieże, kłamstwa, przemoc). Dba o mienie szkolne, mienie własne i innych. W grupie rówieśniczej nie wywołuje nieporozumień i konfliktów. Dba o swój wygląd i estetykę otoczenia, jest zawsze czysty i ubrany stosownie do sytuacji. Nie korzysta podczas zajęć z telefonu komórkowego) .
 8. Zachowuje się zgodnie z zasadami kultury osobistej (uprzejmy, taktowny, nie stosuje wulgaryzmów, życzliwy, koleżeński itp.)
 9. Pracuje nad swoim charakterem i stara się rozwiązywać problemy na jakie napotyka oraz naprawiać ewentualne błędy.
 10. Okazuje szacunek koleżankom i kolegom oraz wszystkim pracownikom szkoły.
 11. Aktywizuje swoją postawą innych.
 12. Dba o bezpieczeństwo własne i innych (nie bierze udziału w bezmyślnych, niebezpiecznych zabawach, ostrzega innych przed niebezpieczeństwem, stosuje się do obowiązujących reguł np. na WF- ie .
 13. Jest wzorem do naśladowania dla innych w relacjach szkolnych.